ΣΗΜΑΔΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ?

  1. Εδώ και αρκετό καιρό ακούω διάφορα σενάρια για το 2012.Για την καταστροφή της γης-ότι έρχεται το τέλος του κόσμου-ότι άλλοι ετοιμάζονται να φύγουν από τη γη γιατί θα πέσει πάνω της κομήτης( έχουν βρει και άλλο πλανήτη για να πάνε),άλλοι αναφέρονται στο ημερολόγιο των mayas και λένε ότι αφού τελειώνει 21-12-2012 εκεί τελειώνει και ο κόσμος και άλλα πολλά. Εντελώς τυχαία όλα αυτά <<βγαίνουν>> από Αμερικάνους ή Άγγλους <<διαβασμένους>> και δυστυχώς παρασερνουν πολύ κόσμο μαζί τους σ'αυτό το "τρυπακι".Ίσως και κάπου μέσα σε όλα αυτά να υπάρχει μια αλήθεια.Δεν ξέρω τι κάνουν η τι λένε τα αμερικανάκια η τα αγγλακια η οποίος άλλος θέλει,εγώ ξέρω ότι σαν ΕΛΛΗΝΕΣ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ έχουμε υποχρέωση να ρίξουμε μια ματιά στα ΙΕΡΑ ΒΙΒΛΙΑ μας. Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ είναι χωρίς αμφιβολία μια ματιά στο μέλλον αφού πρώτα δούμε τα σημάδια του σήμερα. Καταστάσεις που ζούμε τα τελευταία χρόνια
    Ας αρχίσουμε μ΄αυτά που γίνονται στις μέρες μας. Έχω την εντύπωση με τα λόγια του ΙΩΑΝΝΗ ότι η τέταρτη σφραγίδα έχει ήδη ανοίξει ....


    Η τέταρτη σφραγίδα - Το ωχρό άλογο

    7 Καὶ ὅτε ἤνοιξε τὴν σφραγῖδα τὴν τετάρτην, ἤκουσα φωνὴν τοῦ τετάρτου ζώου λέγουσαν, ῎Ερχου καὶ βλέπε. 8 Καὶ εἶδον, καὶ ἰδού ἵππος ὠχρός, καὶ ὁ καθήμενος ἐπάνω αὐτοῦ ὠνομάζετο Θάνατος, καὶ ὁ ῞Αδης ἠκολούθει μετ᾽ αὐτοῦ· καὶ ἐδόθη εἰς αὐτοὺς ἐξουσία ἐπὶ τὸ τέταρτον τῆς γῆς νὰ θανατώσωσι μὲ ῥομφαίαν καὶ μὲ πεῖναν καὶ μὲ θάνατον, καὶ μὲ τὰ θηρία τῆς γῆς.
Ερμηνεία : Τότε ο Ιωάννης άνοιξε την τέταρτη σφραγίδα και άκουσε το τέταρτο ζώο που έμοιαζε με αετό να του λέει, Έλα και δες. Τότε ο Ιωάννης είδε ένα άλογο κιτρινοπράσινο και τον αναβάτη του που το όνομά του ήταν Θάνατος.

Απο κοντά ακολουθούσε ο αδης, για να δέχεται ομαδικά τους νεκρούς που άφηνε πίσω του ο Θάνατος. Και οι δύο μαζί Θάνατος και ’δης, είχαν εξουσία επάνω στο ένα τέταρτο της γης, να φέρουν το θάνατο με τέσσερις τρόπους.

Με ρομφαία, που σημαίνει τον φόνο με οποιοδήποτε συμβατικό όπλο, με πείνα που συνοδεύει τους πολέμους, με θάνατο που μπορεί να προκαλείται με αρρώστιες και ακόμη με μικροβιακό και χημικό πόλεμο και με τα θηρία της γης, που είναι τα αεροπλάνα, τα ελικόπτερα και τα άρματα μάχης.

Τα ωχρό άλογο και ο αναβάτης τους, συμβολίζουν τον πόλεμο που έχει σαν αποτέλεσμα, τον ομαδικό θάνατο των ανθρώπων, γι αυτό και φανερώνει τον ’δη να ακολουθεί από κοντά για να καταπίνει τους νεκρούς.


Το ωχρό άλογο συνεχίζει τον καλπασμό του και επισκέπτεται διάφορα κράτη και ακούμε τις θριαμβολογίες των αντιπάλων, που ανακοινώνουν τον αριθμό των θυμάτων με μεγάλη τους χαρά και ευτυχία και ο ’δης συνακολουθεί για να καταπιεί τους σκοτωμένους, ομαδικά.

Κατά την επταετία του αντιχρίστου θα φανερωθεί το ωχρό άλογο με όλη του την αγριότητα και ο αναβάτης τους, ο θάνατος, στη μεγαλύτερή του δραστηριότητα. Ο Αντίχριστος θα έχει σαν σύνθημα την ειρήνη, αλλά ειρήνη δεν θα μπορέσει να φέρει ποτέ. Επειδή όταν λέγωσιν Ειρήνην και ασφάλεια, τότε επέρχεται επ αυτούς αιφνίδιος όλεθρος. Α Θεσσαλονικείς ε:3

Κρατήστε αυτό (τελευταία παράγραφος
). Σε ποιον παει το μυαλό μας ? Ποιον ονομάζει <θανατο >καθήμενο στο ωχρό άλογο? ΠΟΙΟΣ ΣΦΑΓΙΑΖΕΙ ΚΟΣΜΟ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ?

Η πέμπτη σφραγίδα - Οι ψυχές

9 Καὶ ὅτε ἤνοιξε τὴν πέμπτην σφραγῖδα, εἶδον ὑποκάτω τοῦ θυσιαστηρίου τὰς ψυχὰς τῶν ἐσφαγμένων διὰ τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, καὶ διὰ τὴν μαρτυρίαν τὴν ὁποίαν εἶχον· 10 καὶ ἔκραζον μετὰ φωνῆς μεγάλης, λέγοντες, ῞Εως πότε, ὦ Δέσποτα ἅγιε καὶ ἀληθινέ, δὲν κρίνεις καὶ ἐκδικεῖς τὸ αἷμα ἡμῶν ἀπὸ τῶν κατοικούντων ἐπὶ τῆς γῆς; 11 Καὶ ἐδόθησαν εἰς ἕκαστον στολαὶ λευκαί, καὶ ἐῤῥέθη πρὸς αὐτοὺς νὰ ἀναπαυθῶσιν ἔτι ὀλίγον καιρόν, ἑωσοῦ συμπληρωθῶσι καὶ οἱ σύνδουλοι αὐτῶν καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτῶν, οἱ μέλλοντες νὰ φονευθῶσιν ὡς καὶ αὐτοί.

Ερμηνεία

Οταν ο Ιησούς Χριστός άνοιξε την πέμπτη σφραγίδα, ο Ιωάννης είδε κάτω από το θυσιαστήριο, τις ψυχές των πιστών που φονεύθηκαν στην γη για την πίστη τουςστον Χριστό.Η έκτη σφραγίδα - Τα κοσμογονικά σημεία της επιφάνειας του Χριστού

12 Καὶ εἶδον, ὅτε ἤνοιξε τὴν σφραγῖδα τὴν ἕκτην· καὶ ἰδού, ἔγεινε σεισμὸς μέγας, καὶ ὁ ἥλιος ἔγεινε μέλας ὡς σάκκος τρίχινος, καὶ ἡ σελήνη ἔγεινεν ὡς αἷμα· 13 καὶ οἱ ἀστέρες τοῦ οὐρανοῦ ἔπεσαν εἰς τὴν γῆν, καθὼς ἡ συκῆ ῥίπτει τὰ ἄωρα σῦκα αὑτῆς, σειομένη ὑπὸ μεγάλου ἀνέμου. 14 Καὶ ὁ οὐρανὸς ἀπεχωρίσθη �ὡς βιβλίον τετυλιγμέ­νον,� καὶ πᾶν ὄρος καὶ νῆσος ἐκινή­θησαν ἐκ τῶν τόπων αὑτῶν· 15 καὶ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς, καὶ οἱ μεγιστᾶνες, καὶ οἱ πλούσιοι, καὶ οἱ χιλίαρχοι, καὶ οἱ δυνατοὶ, καὶ πᾶς δοῦλος, καὶ πᾶς ἐλεύθερος, ἔκρυψαν ἑαυτοὺς εἰς τὰ σπήλαια καὶ εἰς τὰς πέτρας τῶν ὀρέων, 16 καὶ λέγουσι πρὸς τὰ ὄρη καὶ πρὸς τὰς πέτρας, Πέσατε ἐφ᾽ ἡμᾶς, καὶ κρύψατε ἡμᾶς ἀπὸ προσώπου τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ θρόνου, καὶ ἀπὸ τῆς ὀργῆς τοῦ ᾽Αρνίου· 17 διότι ἦλθεν ἡ ἡμέρα ἡ μεγάλη τῆς ὀργῆς αὐτοῦ· καὶ τίς δύναται νὰ σταθῇ;

Ερμηνεία Οταν ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός άνοιξε την έκτη σφραγίδα, φανέρωσε στον Ιωάννη την εικόνα που θα παρουσιάσει ο ουρανός με το αστρικό του σύστημα και η γη με τους κατοίκους της, την ημέρα που ο Ιησούς Χριστός ένδοξος βασιλιάς και κριτής, θα κάνει την παρουσία Του.Στην σφραγίδα αυτή κρατήστε την αρχή,τις τρεις πρώτες γραμμές από 12 ως 13.Σ΄αυτό το σημείο θέλω να μπείτε σε μια διεύθυνση και να ρίξετε μια ματιά http://www.sfak.gr ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ. Θέμα -Maya's,ένας περίεργος αστρονομικός λαος(κλικ). Διαβαστε (περίπου στη μέση της σελίδας) το κεφάλαιο 2012-ο αγγελιοφόρος των άστρων.Στον πρόλογο μου αναφέρω ότι σ'ολα αυτά που λέγονται για το 2012 ίσως υπάρχει και μια αληθεια.Παντως μεχρι εδω δεν αναφερεται πουθενα για παγκοσμιο πολεμο,το λεω αυτο γιατι μερικοι περιμενουν τον παγκοσμιο χαμο τωρα, σε ενα με δυο χρονια, αφου μερικες προφητειες αναφερουν γι'αυτο μετα απο επεισοδιο ΕΛΛΑΔΑΣ - ΤΟΥΡΚΙΑΣ (δεν αναιρω την προφητεια αλλα τονιζω οτι δεν αναφερεται μεχρι τωρα,απλα κρατηστε το για παρακατω) Το πιο περιεργο ειναι στην αμεσως επομενη παραγραφο και λιγο πριν ανοιξει η εβδομη σφραγιδα.

1 ΚΑΙ μετὰ ταῦτα εἶδον τέσσαρας ἀγγέλους ἱσταμένους ἐπὶ τὰς τέσσα­ρας γωνίας τῆς γῆς, κρατοῦντας τοὺς τέσσαρας ἀνέμους τῆς γῆς, διὰ νὰ μὴ πνέῃ ἄνεμος ἐπὶ τῆς γῆς, μήτε ἐπὶ τῆς θαλάσσης, μήτε ἐπὶ πᾶν δένδρον. 2 Καὶ εἶδον ἄλλον ἄγγελον ὅτι ἀνέβη ἀπὸ ἀνατολῆς ἡλίου, ἔχων σφραγῖδα τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος· καὶ ἔκραξε μετὰ φωνῆς μεγάλης πρὸς τοὺς τέσσαρας ἀγγέλους, εἰς τοὺς ὁποίους ἐδόθη νὰ βλάψωσι τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν, 3 λέγων, Μὴ βλάψητε τὴν γῆν, μήτε τὴν θάλασσαν, μήτε τὰ δένδρα, ἑωσοῦ σφραγίσωμεν τοὺς δούλους τοῦ Θεοῦ ἡμῶν ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν.

Μας λεει ξεκαθαρα οτι πριν αρχισουν οι καταστροφες πανω στη γη θα ερθουν αγγελοι για να παρουμε το ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. Οταν διαβασα αυτο, το μυαλο μου πηγε σε κατι που ειχα διαβασει σε μια ιστοσελιδα.Εχω τις αμφιβολιες μου για το που βρεθηκε αυτο το μυνημα , το εχουν γραψει καπου ? πως ηρθε στα χερια μας ?.Ειναι <μυνημα> απ τους ΟΛΥΜΠΙΟΥΣ ? Ριξτε μια ματια (αν καποιος εχει πληροφοριες παρακαλω να τις στηλει). Το αντεγραψα για να το δειτε. Όπως μας είναι ήδη γνωστό, από τον επιστημονικό κλάδο της αστρονομίας,
επίκειται μια συνοδός πλανητών με την Γη μας των : ΕΡΜΗΣ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ, ΑΡΗΣ, ΔΙΑΣ, ΚΡΟΝΟΣ, ΗΛΙΟΣ, ΣΕΛΗΝΗ, την συγκεκριμένη ημερομηνία. (21/12/2012)
επομένως μιλάμε για γεγονός. Μπορούν όμως οι ανθρώπινοι νόες να φανταστούν τις επιπτώσεις αυτής της συνόδου; είμαστε πολύ μικροί ακόμα για να κατανοήσουμε τα μυστήρια του σύμπαντος.
Το τι θα συμβεί λοιπόν μας το αναφέρουν οι Ολύμπιοι σε μήνυμα τους.
((ΣΤΗΣ /22/12/2012.)) «ΟΤΑΝ ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΣΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΤΕΙ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΓΑΛΑΞΙΑ ΘΑ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕΙ ΑΠΟΛΥΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ. Ο ΗΛΙΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΠΟΤΕ ΔΥΕΙ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΑΝΑΤΕΛΛΕΙ. Η ΓΑΙΑ ΘΑ ΒΙΩΝΕΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΟΛΑΣΗΣ Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΘΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΓΕΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΣΤΕΡΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΕΦΤΟΥΝ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΘΑ ΦΩΤΙΖΟΥΝ. ΟΛΟΙ ΟΙ ΖΩΝΤΑΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣ ΘΑ ΚΟΛΥΜΠΟΥΝ ΣΤΟ ΦΩΣ . ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΖΩΑ ΘΑ ΜΕΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΣΕ ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΑΥΤΟ ΦΩΤΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΠΕΜΠΟΥΝ. ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΦΑΝΟ. KATΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΕΧΗ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΒΥΣΣΟΥ ΦΩΤΟΣ ΘΑ ΜΕΤΑΒΛΗΘΕΙ Η ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΝ ΖΩΝΤΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ. TO ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ ΘΑ ΑΡΑΙΩΣΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΕΡΙΩΔΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΠΟΛΕΣΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ. ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΦΙΓΟΥΡΑ ΜΕ ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ. ΟΣΟΙ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΛΙΚΗ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΛΟΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΘΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΟΥΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΥΠΕΡΦΟΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΑ ΜΕΤΑΠΕΣΟΥΝ ΣΕ ΑΙΘΕΡΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΟΛΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΖΩΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ. ΘΑ ΟΞΥΝΘΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ Η ΟΡΑΣΗ ΚΑΙ Η ΑΚΟΗ. ΘΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ, ΛΟΓΩ ΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΜΕΡΕΣ. ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΘΑ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΡΩΤΟΓΝΩΡΑ ΚΑΙ ΑΣΥΛΛΗΠΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥΣ ΝΟΕΣ. ΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΘΑ ΝΕΚΡΩΣΟΥΝ. ΤΑ ΓΗΙΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΘΑ ΜΗΔΕΝΙΣΤΟΥΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΟΥΝ ΤΟΝ ΧΟΡΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΡΟΗ ΤΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ. ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΘΑ ΑΝΑΙΡΟΥΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ. ΘΑ ΑΔΥΝΑΤΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΧΩΡΟΧΡΟΝΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ. ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ Η ΕΝΤΥΠΩΣΗ ΟΤΙ ΒΙΩΝΕΤΕ ΣΕ ΑΧΡΟΝΟ ΚΟΣΜΟ. ΘΑ ΖΕΙΤΕ ΣΤΟ ΠΟΥΘΕΝΑ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΚΑΡΙΑΙΑ ΚΑΙ ΑΦΥΣΙΚΑ ΏΣΠΟΥ ΝΑ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΘΟΥΝ ΟΙ ΦΥΣΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ. ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΦΩΤΕΙΝΑ ΝΕΦΗ ΜΕ ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΧΡΩΜΑΤΑ, ΠΟΥ ΘΑ ΜΟΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΠΟΛΥΧΡΩΜΕΣ ΦΛΟΓΕΣ ΦΩΤΙΑΣ. ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΥΤΗ ΤΗΣ ΓΑΙΑ, ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΥΠΕΡΒΑΤΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ. ΤΑ ΔΙΑΣΤΡΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ . Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΘΑ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙ ΤΗΣ ΚΟΣΜΙΚΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΟΙ ΟΥΡΑΝΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΟΤΑΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΗ ΓΑΙΑ. Η ΣΚΕΨΗ ΠΑΡΑΓΕΙ ΑΟΡΑΤΟ ΦΩΣ, ΑΓΝΩΣΤΟ ΣΤΗ ΓΗΙΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΠΟΥ ΜΟΡΦΟΠΟΙΕΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ ΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΣΚΕΨΕΩΣ ,ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΆΝΘΡΩΠΟ ΟΤΑΝ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙ ΤΗΝ ΎΠΑΡΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ. «ΑΚΟΜΗ ΘΑ ΔΟΘΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΗΣ ΓΑΙΑΣ ΝΑ ΑΝΤΙΚΡΙΣΟΥΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΙΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΝ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΣΑΣ, ΕΠΕΙΔΗ Η ΑΤΕΛΗΣ ΟΡΑΣΗ ΣΑΣ ΤΑ ΕΚΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΑΝ ΑΣΤΕΡΙΑ».

Η 7η σφραγίδα - Οι επτά σάλπιγγες

Η 7η σφραγίδα αναγγέλλει τους εφτά αγγέλους με τις εφτά σάλπιγγες . Οι τέσσερις πρώτες σφραγίδες μιλάνε για τέσσερις καταστροφές οικολογικές , εμείς θα σταθούμε στην 5η και 6η σάλπιγγα Η πέμπτη σάλπιγγα - Πρώτο ουαί - Οι ακρίδες

1 Καὶ ὁ πέμπτος ἄγγελος ἐσάλπισε, καὶ εἶδον ὅτι ἔπεσεν εἰς τὴν γῆν ἀστὴρ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἐδόθη εἰς αὐτὸν τὸ κλειδίον τοῦ φρέατος τῆς ἀβύσσου. 2 Καὶ ἤνοιξε τὸ φρέαρ τῆς ἀβύσσου· καὶ ἀνέβη καπνὸς ἐκ τοῦ φρέατος ὡς καπνὸς καμίνου μεγάλης· καὶ ἐσκοτίσθη ὁ ἥλιος καὶ ὁ ἀὴρ ἐκ τοῦ καπνοῦ τοῦ φρέατος. 3 Καὶ ἐκ τοῦ καπνοῦ ἐξῆλθον ἀκρίδες εἰς τὴν γῆν, καὶ ἐδόθη εἰς αὐτὰς ἐξουσία, ὡς ἔχου­σιν ἐξουσίαν οἱ σκορπίοι τῆς γῆς. 4 Καὶ ἐῤῥέθη πρὸς αὐτὰς νὰ μὴ βλάψωσι τὸν χόρτον τῆς γῆς, μηδὲ κανὲν χλωρὸν, μηδὲ κανὲν δένδρον· εἰμὴ τοὺς ἀνθρώ­πους μόνους, οἵτινες δὲν ἔχουσι τὴν σφραγῖδα τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τῶν μετώπων αὑτῶν. 5 Καὶ ἐδόθη εἰς αὐτὰς νὰ μὴ θανατώσωσιν αὐτούς, ἀλλὰ νὰ βασα­νι­σθῶσι πέντε μῆνας· καὶ ὁ βασα­νισ­μὸς αὐτῶν ἦτο ὡς βασανισμὸς σκο­ρπίου, ὅταν κτυπήσῃ ἄνθρωπον. 6 Καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις θέλουσι ζητή­σει οἱ ἄνθρωποι τὸν θάνατον, καὶ δὲν θέλουσιν εὑρεῖ αὐτόν· καὶ θέλουσιν ἐπι­θυ­μήσει νὰ ἀποθάνωσι, καὶ ὁ θάνα­τος θέλει φεύγει ἀπ᾽ αὐτῶν.

7 Καὶ αἱ μορφαὶ τῶν ἀκρίδων ἦσαν ὅμοιαι μὲ ἵππους ἡτοιμασμένους εἰς πόλεμον· καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν ἦσαν ὡς στέφανοι ὅμοιοι μὲ χρυσόν, καὶ τὰ πρόσωπα αὐτῶν ὡς πρόσωπα ἀνθρώπων. 8 Καὶ εἶχον τρίχας ὡς τρίχας γυναικῶν, καὶ οἱ ὀδόντες αὐτῶν ἦσαν ὡς λεόντων. 9 Καὶ εἶχον θώρακας ὡς θώρακας σιδηροῦς· καὶ ἡ φωνὴ τῶν πτερύγων αὐτῶν ἦτο ὡς φωνὴ ἁμαξῶν ἵππων πολλῶν τρεχό­ντων εἰς πόλεμον. 10 Καὶ εἶχον οὐρὰς ὁμοίας μὲ σκορπίους, καὶ ἦσαν κέντρα εἰς τὰς οὐρὰς αὐτῶν· καὶ ἡ ἐξουσία αὐτῶν ἦτο νὰ βλάψωσι τοὺς ἀνθρώ­πους πέντε μῆνας. 11 Καὶ εἶχον ἐφ᾽ ἑαυτῶν βασιλέα τὸν ἄγγελον τῆς ἀβύσσου· ὅστις ῾Εβραϊστὶ ὀνομάζεται ᾽Αβαδδών, καὶ εἰς τὴν ῾Ελληνικὴν ἔχει ὄνομα ᾽Απολλύων.

Η έκτη σάλπιγγα - δευτερο ουαι

12 ῾Η οὐαὶ ἡ μία ἀπῆλθεν· ἰδού, ἔρχονται ἔτι δύο οὐαὶ μετὰ ταῦτα. 13 Καὶ ὁ ἕκτος ἄγγελος ἐσάλπισε, καὶ ἤκουσα μίαν φωνὴν ἐκ τῶν τεσσάρων κεράτων τοῦ θυσιαστηρίου τοῦ χρυσοῦ τοῦ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, 14 λέγουσαν πρὸς τὸν ἕκτον ἄγγελον, ὅστις εἶχε τὴν σάλπιγγα, Λῦσον τοὺς τέσσαρας ἀγγέ­λους τοὺς δεδεμένους εἰς τὸν μέγαν ποταμὸν Εὐφράτην. 15 Καὶ ἐλύθησαν οἱ τέσσαρες ἄγγελοι οἱ ἡτοιμασμένοι εἰς τὴν ὥραν καὶ ἡμέραν καὶ μῆνα καὶ ἐνιαυτόν, διὰ νὰ θανατώσωσι τὸ τρίτον τῶν ἀνθρώπων.

16 Καὶ ὁ ἀριθμὸς τῶν στρατευμάτων τοῦ ἱππικοῦ ἦτο δύο μυριάδες μυριάδων· καὶ ἤκουσα τὸν ἀριθμὸν αὐτῶν. 17 Καὶ οὕτως εἶδον τοὺς ἵππους ἐν τῇ ὀράσει καὶ τοὺς καθημένους ἐπ᾽ αὐτῶν, ὅτι εἶχον θώρακας πυρίνους καὶ ὑακινθίνους καὶ θειώδεις· καὶ αἱ κεφαλαὶ τῶν ἵππων ἦσαν ὡς κεφαλαὶ λεόντων, καὶ ἐκ τῶν στομάτων αὐτῶν ἐξήρχετο πῦρ καὶ καπνὸς καὶ θεῖον. 18 ῾Υπὸ τῶν τριῶν τούτων ἐθανατώ­θησαν τὸ τρίτον τῶν ἀνθρώπων, ἐκ τοῦ πυρὸς καὶ ἐκ τοῦ καπνοῦ, καὶ ἐκ τοῦ θείου τοῦ ἐξερχομένου ἐκ τῶν στομάτων αὐτῶν, 19 διότι αἱ ἐξουσίαι αὐτῶν εἶναι ἐν τῷ στόματι αὐτῶν· ἐπειδὴ αἱ οὐραὶ αὐτῶν εἶναι ὅμοιαι μὲ ὄφεις, ἔχουσαι κεφαλάς, καὶ μὲ αὐτὰς βλάπτουσι.