Η 7η σφραγίδα - Οι επτά σάλπιγγες

Η 7η σφραγίδα αναγγέλλει τους εφτά αγγέλους με τις εφτά σάλπιγγες . Οι τέσσερις πρώτες σφραγίδες μιλάνε για τέσσερις καταστροφές οικολογικές , εμείς θα σταθούμε στην 5η και 6η σάλπιγγα Η πέμπτη σάλπιγγα - Πρώτο ουαί - Οι ακρίδες

1 Καὶ ὁ πέμπτος ἄγγελος ἐσάλπισε, καὶ εἶδον ὅτι ἔπεσεν εἰς τὴν γῆν ἀστὴρ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἐδόθη εἰς αὐτὸν τὸ κλειδίον τοῦ φρέατος τῆς ἀβύσσου. 2 Καὶ ἤνοιξε τὸ φρέαρ τῆς ἀβύσσου· καὶ ἀνέβη καπνὸς ἐκ τοῦ φρέατος ὡς καπνὸς καμίνου μεγάλης· καὶ ἐσκοτίσθη ὁ ἥλιος καὶ ὁ ἀὴρ ἐκ τοῦ καπνοῦ τοῦ φρέατος. 3 Καὶ ἐκ τοῦ καπνοῦ ἐξῆλθον ἀκρίδες εἰς τὴν γῆν, καὶ ἐδόθη εἰς αὐτὰς ἐξουσία, ὡς ἔχου­σιν ἐξουσίαν οἱ σκορπίοι τῆς γῆς. 4 Καὶ ἐῤῥέθη πρὸς αὐτὰς νὰ μὴ βλάψωσι τὸν χόρτον τῆς γῆς, μηδὲ κανὲν χλωρὸν, μηδὲ κανὲν δένδρον· εἰμὴ τοὺς ἀνθρώ­πους μόνους, οἵτινες δὲν ἔχουσι τὴν σφραγῖδα τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τῶν μετώπων αὑτῶν. 5 Καὶ ἐδόθη εἰς αὐτὰς νὰ μὴ θανατώσωσιν αὐτούς, ἀλλὰ νὰ βασα­νι­σθῶσι πέντε μῆνας· καὶ ὁ βασα­νισ­μὸς αὐτῶν ἦτο ὡς βασανισμὸς σκο­ρπίου, ὅταν κτυπήσῃ ἄνθρωπον. 6 Καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις θέλουσι ζητή­σει οἱ ἄνθρωποι τὸν θάνατον, καὶ δὲν θέλουσιν εὑρεῖ αὐτόν· καὶ θέλουσιν ἐπι­θυ­μήσει νὰ ἀποθάνωσι, καὶ ὁ θάνα­τος θέλει φεύγει ἀπ᾽ αὐτῶν.

7 Καὶ αἱ μορφαὶ τῶν ἀκρίδων ἦσαν ὅμοιαι μὲ ἵππους ἡτοιμασμένους εἰς πόλεμον· καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν ἦσαν ὡς στέφανοι ὅμοιοι μὲ χρυσόν, καὶ τὰ πρόσωπα αὐτῶν ὡς πρόσωπα ἀνθρώπων. 8 Καὶ εἶχον τρίχας ὡς τρίχας γυναικῶν, καὶ οἱ ὀδόντες αὐτῶν ἦσαν ὡς λεόντων. 9 Καὶ εἶχον θώρακας ὡς θώρακας σιδηροῦς· καὶ ἡ φωνὴ τῶν πτερύγων αὐτῶν ἦτο ὡς φωνὴ ἁμαξῶν ἵππων πολλῶν τρεχό­ντων εἰς πόλεμον. 10 Καὶ εἶχον οὐρὰς ὁμοίας μὲ σκορπίους, καὶ ἦσαν κέντρα εἰς τὰς οὐρὰς αὐτῶν· καὶ ἡ ἐξουσία αὐτῶν ἦτο νὰ βλάψωσι τοὺς ἀνθρώ­πους πέντε μῆνας. 11 Καὶ εἶχον ἐφ᾽ ἑαυτῶν βασιλέα τὸν ἄγγελον τῆς ἀβύσσου· ὅστις ῾Εβραϊστὶ ὀνομάζεται ᾽Αβαδδών, καὶ εἰς τὴν ῾Ελληνικὴν ἔχει ὄνομα ᾽Απολλύων.